Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Priključak

Svi korisnici koji žele da priključe svoje postojeće objekte na gradsku vodovodnu ili kanalizacionu mrežu treba da podnesu zahtjev za priključenje. Obrasci zahtjeva se nalaze na našoj interenet stranici. Popunjeni zahtjev, kao i svu dokumentaciju koja se traži uz zahtjev predati J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale, u ulici Mladena Todorovića br. 1. Zahtjev se proslijeđuje Službi za projektovanje, razvoj i kontrolu kvaliteta vode. Cijena izvođenja priključka zavisi od uslova priključenja na terenu te dr. uslova i definiše se Predmjerom i predračunom radova nakon izlaska tehničara na predmetnu lokaciju. Nakon uplate vrijednosti definisane Predmjerom i predračunom radova i potpisivanja ugovora, J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale vrši priključenje objekta na vodovodnu/kanalizacionu mrežu.

Opšti uslovi u vezi priključka i vodomjernog šahta za individualni stambeni objekat:

  • Priključak unutrašnjih instalacija objekta na vodovodnu/kanalizacionu mrežu vrši isključivo J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d.,Pale, na zahtjev i o trošku investitora.
  • P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d.,Pale, prema utvrđenim uslovima i važećoj Odluci o vodovodu i kanalizaciji na području grada Srpsko Sarajevo, određuje lokaciju vodomjernog i revizionog priključnog kanalizacionog šahta.
  • Pristup šahtu mora biti stalno omogućen za intervencije i održavanje, kao i za očitavanje vodomjera i nije dozvoljeno ostavljanje stvari, parkiranje vozila ili slično iznad vodomjernog šahta.
  • Šaht za vodomjer mora biti minimalnih unutrašnjih dimenzija š x d x v = 60x80x70cm, vodonepropustan, sa poklopcem izrađenim od livenog željeza ili čeličnog lima. Ukoliko je šaht dublji od 1 m, u njega se moraju ugraditi penjalice.
  • Korisnici čiji vodomjerni šaht ne zadovoljava tehničke uslove, definisane od strane J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d.,Pale, i samim tim otežava rad na montaži, održavanju i očitavanju vodomjera, dužni su da ga prilagode tehničkim uslovima datim u prilozima u roku od 30 dana od dana prijema pismenog upozorenja od strane J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d.,Pale.
  • JP. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale ne vrši uslugu izgradnje monolitnih šahtova za vodomjere. Na zahtjev i o trošku korisnika pružamo uslugu nabavke, transporta i ugradnje montažnih AB šahtova (bez donje ploče) za vodomjer, dimenzija 60h80h70cm sa poklopcem od rebrastog lima.

 

Nacrti tipskog šahta i vodomjerne garniture za priključke profila 1/2″ i 3/4″, dati su u prilozima.

Vodomjerna garnitura 13mm sa reducirom

Vodomjerna garnitura 13mm

Vodomjerna garnitura 19mm sa reducirom

Vodomjerna garnitura 19mm

 

vodovod

vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис