Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Опште информације

ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале је организовано у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 75/04 и 78/11) и Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 127/08, 58/09 и 100/11).
Јавно предузеће “Водовод и канализација“ а.д.Пале, под овим називом послује од 26. 12. 2006 године. Настало је трансформацијом ранијег ОЂКП “Водовод и канализација“ које је настало је реструктуирањем ОЂКП “ПАЛЕ“, 2000 године, у поступку реструктурирања мјешовотих комуналних предузећа у процесу приватизације државног капитала у овим предузећима.
У складу са Законом о преносу права својине капитала Републике Српске у предузећима која обављају комуналне ђелатности на јединице локалне самоуправе (објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 50/10) а који је ступио на снагу 1. 1. 2011 године, извршен је пренос права својине на акцијама овог Јавног предузећа (65 % акција) у Централном регистру хартија од вриједности РС а.д. Бања Лука, са Републике Српске на јединицу локалне самоуправе – општину Пале, а такође код надлежног Окружног привредног суда у Источном Сарајеву у судском регистру код овог Јавног предузећа је извршен упис преноса права својине са Републике Српске на општину Пале.

Основна ђелатност ЈП „Водовод и канализација“ а.д. Пале је снабдијевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће и одвођење отпадних вода. Поред тога, ђелатност Друштва обухвата и контролу квалитета воде, одржавање, оправке и реконструкцију система водоснабдијевања, израду техничке документације за водоводне објекте, испирање и дезинфекцију мреже, оправку и баждарење водомјера, услуге специјалном механизацијом и сл.

vodovod

vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис