Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Саопштење за јавност ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале

Саопштење за јавност!
 
Поводом изношења разних информација у медијима и друштвеним мрежама везано за активности иницирања и реализације пројекта изградње водоводног система Брезовице, у наставку текста желимо објективно информисати грађане општине Пале о проведеним активностима.
 
2018. године начелник општине Пале г-дин. Бошко Југовић прослиједио је Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д. Пале на извршење захтјев становника насеља Брезовице за рјешавање проблема водоснабдијевања. Према захтјеву, Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д. Пале преузело је активности анализе постојећег стања, прикупљања неопходних података и израде Идејног рјешења водоснабдијевања насеља Брезовице. Након првобитног упознавања са проблемима, кренули смо са активностима које хронолошким редослиједом у наставку текста преносимо у цјелости:
 
У циљу прикупљања хидролошких података о издашности изворишта, у октобру мјесецу 2018. године представници Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д. Пале, након дуготрајног сушног периода (мјеродаван период за мјерење минималних издашности), у више наврата вршили су мјерења издашности на извориштима „Крунино врело“ и „Јаворак“. Ова два изворишта снабдијевају два независна локална водоводна система, с тим што су потошачи на водоводном систему Крунино врело у том погледу угроженији. Такође је извршено прикупљање података о броју објеката прикључених на оба водоводна система. Подаци о извршеним мјерењима показују да су количине воде које се захватају недовољне за снабдијевање и да чак ни изградњом новог цјевовода, којим би се смањили евентуални губици у мрежи, количине воде нису довољне за уредно водоснабдијевање, те да је неопходно анализирати могућности увођења додатних количина воде тј. снабдијевања водом са других изворишта.
 
Након тога извршени су истражни радови на изворишту „Крунино врело“ у циљу анализе квалитета изведених радова каптирања изворишта. За потребе тих радова ангажована су стручна лица из фирме Републички завод за геолошка истраживања РС, и на изворишту је извршено ископавање истражног рова и мјерење количина воде које би се накнадно могле захватити. Мјерењима је, међутим, утврђено да ове додатне количине нису довољне и да се и поред радова на докаптирању не би рјешио проблем водоснабдијевања.
 
Прикупљени подаци, имплицирали су даље истраживање па је на ширем локалитету подручја извршена анализа квалитативних и квантитативних карактеристика свих изворишта воде. Том приликом дошло се до закључка да је извориште „Рјечица“ потенцијално извориште, којим се може рјешити снабдијевање становништва насеља Брезовице али и увођење додатних количина воде у постојећи јавни водоводни систем Мокро, по потреби.
 
Од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ 6 мјесеци је вршено анализирање физичко-хемијских и микробиолошких параметара узорака воде изворишта „Рјечица“. У датом периоду Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д. Пале вршило је мјерење издашности воде на мјерном профилу. На основу прикупљених података, донесена је и коначна одлука и приступило се изради идејног рјешења.
 
Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д. Пале је извршило израду Идејног рјешења водоснабдијевања становника насеља Брезовице у мају мјесецу 2020. године. Идејно рјешење је представљало својеврстан документ двогодишњег рада на рјешавању проблема водоснабдијевања потрошача на Брезовицама. Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д. Пале је све претходно наведене активности провело својим капацитетима (финансијски и ангажманом стручних запосленика Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д. Пале).
 
На основу Идејног рјешења извршен је ангажман стручне пројектантске куће у циљу разраде пројектне документације на нивоу главног пројекта. Ова активност је завршена почетком септембра мјесеца. Укупна вриједност радова према Главном пројекту износи 350 000 КМ. Такође, Идејно рјешење је било основ за аплицирање суфинансирања пројекта од стране Републичког секретаријата за расељена лица и миграције РС у мају мјесецу 2020. године.
 
Републички секретаријат за расељена лица и миграције РС је ангажовао своја стручна лица, који су са представницима Општине Пале и Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д. Пале, 12. августа извршили обилазак подручја Брезовице и упознавање са пројектом на лицу мјеста. Анализом достављеног Идејног рјешења и упознавањем на лицу мјеста стручни тим је пројекат препознао као квалитетан и неопходан, и у том погледу одобрено је 35 000КМ, и та средства ће бити уплаћена на рачун општине Пале до краја текуће године.
 
У периоду провођења истражних активности израде Идејног рјешења и пројекта, нисмо имали обраћања нити интересовања појединаца, колектива или политичких партија, који се у медијима представљају као иницијатори и лица која су заслужна за рјешавање питања водоснабдијевања насеља Брезовице. Прије и у току провођена свих претходно наведених активности имали смо контакте са начелнким општине Пале г-дин. Бошком Југовићем који је уједно и инцијатор пројекта, са представницима насеље Брезовице и са становништвом које нам је пружило безрезервну подршку и виду давања неопходних информација и др.помоћи.
 
Ове године општина Пале је обезбједила 65 000 КМ, а остатак средстава до 350 000 КМ за изградњу комплетног пројекта општина Пале ће планирати у буџету за 2021. годину.
 
Сав новац који ће се уложити у овај пројекат (да ли био из буџета локалне заједнице или буџета министраства) за изградњу водовода Брезовице је новац свих грађана а не појединаца или политичких партија који на све начине покушавају да прикупе политичке поене. Од свега је најважније да се становницима насеља Брезовице после 20 година обезбједи уредно водоснабдијевање.
УПРАВА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале

 

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис