Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Извор Паљанске Миљацке

Извор Паљанске Миљацке чини више врела, која су у непосредној близини једно другог. Прва каптажа изграђена је 1937. године, на коти 996 м н.м., када је за потребе снабдијевања становништва у насељу Пале каптирано извориште капацитета 10 л/с.
Изградњом прве каптаже почело је организовано снабдиjeвање становништва општине Пале.
У току 1987. и 1988. године на врелу Паљанске Миљацке извршена је доградња постојеће каптаже, као и изградња још једне на нешто нижој коти. На тај начин обезбијеђене су додатне количине воде у капацитетима који се нису мијењали до данас.
Захваћене количине воде из све три каптаже транспортују се у сабирни резервоар запремине 15м3. Поред доградње каптаже, изградње јоше једне каптаже и сабирног резервоара у току 1987. и 1988. године, изграђен је и објекат за хлорисање воде и смјештај посаде, тако да се на изворишту налази 5 објеката којима газдује Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д., Пале.
У текућој години извршена је санација два каптажна објекта, каптаже грађене 1937.године и дограђене каптаже из 1988.године. Подручје заштитне зоне ових каптажа је било минирано у току протеклог рата, и самим тим, неприступачно дуги низ година. 2016. године од стране фирме „BHMAC“ добијена је потврда да се шира локација изворишта Паљанске Миљацке налази изван сумњивих површина ризика од мина. У оквиру радова на санацији првобитно је извршено крчење локације од дрвећа, ниског растиња и шибља, кошење земљаног покрова каптаже, као и парцеле заштитне зоне и чишћење ободних канала за површинске воде. Након тога, приступило се радовима на санацији објеката у оквиру којих је извршена замјена санација, фарбање као и замјена дијела браварије, санација армирано-бетонског чеоног зида велике каптаже и зидање камених потпорних зидова.
Поред радова на овим каптажама, указала се и потреба за санацијом објекта за хлорисање воде и смјештај посаде. Ови радови су започели 2019. године а завршени су у текућој години. У оквиру радова извршена је замјена столарије, замјена кровног покривача, унутрашње уређење просторија, уградња демит фасаде, као и вањско уређење простора.
У наредном периоду у плану је ограђивање новопројектованих зона заштите изворишта. У оквиру ових радова уобзириће се чињеница да је извориште Паљанске Миљацке познато излетиште, и омогућиће се слободан приступ некаптираним врелима са лијеве стране постојећих каптажа.
Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис